Podstrona: Życiorys zawodowy / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys zawodowy

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Urodziłem się w 8 listopada 1972 r. w Przemyślu. W 1996 r. ukończyłem kierunek technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pracę naukową rozpocząłem na III roku studiów w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Tematyka badawcza związana była z problemami syntezy kwasów żółciowych, a wyniki badań zaprezentowano na dorocznych zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie (1994 r.) oraz Lublinie (1995 r.).

Bezpośrednio po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskałem zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej (gdzie pracuję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego). W styczniu 2003 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Wpływ wybranych czynników na retencję azotu w zbiornikach zaporowych” na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek. Po otrzymaniu stopnia naukowego doktora uzyskałem awans na stanowisko adiunkta. Podjętą wcześniej tematykę naukową kontynuowałem prowadząc dalsze badania finansowane w ramach projektów pozyskanych w trybie konkursowym.

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska został mi nadany decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, po odbytym kolokwium habilitacyjnym 17 listopada 2009 r. Podsumowaniem mojej działalności naukowej od momentu złożenia monografii habilitacyjnej jest książka pt. „Rola i znaczenie osadów dennych w funkcjonowaniu sztucznych zbiorników wodnych”. Jako główne osiągnięcie naukowe stała się ona podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie nadania mi tytułu profesora nauk technicznych przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wniosek ten, po uzyskaniu pięciu pozytywnych recenzji uzyskał jednomyślne poparcie Rady Wydziału w dniu 15 września 2019 r.

W Politechnice Rzeszowskiej pełniłem wiele funkcji. Od 2012 do 2019 r. (przez dwie kadencje) pełniłem funkcję dziekana. Byłem i jestem członkiem Senatu i komisji senackich PRz. W 2010 r. powierzono mi kierowanie Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska, w którym ze szczególną troską dbam o rozwój kadry. W konsekwencji tych działań jedna osoba uzyskała stopień doktora habilitowanego, jedna wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora, kolejna wszczęła postępowanie habilitacyjne, cztery osoby uzyskały stopień doktora i cztery (pracownicy i doktoranci) wszczęły przewody doktorskie.

Jestem również zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako:

 • kierownik w trzech oraz wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych,
 • promotor w dwóch obronionych przewodach doktorskich (obydwa obronione z wyróżnieniem),
      promotor dwóch wszczętych przewodów doktorskich,
 • recenzent w sześciu przewodach doktorskich i jedenastu postępowaniach habilitacyjnych (dziesięciokrotnie wskazany przez CK, jeden raz przez inną Uczelnię),
 • członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych.

Moja współpraca z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym to m.in. kierowanie zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których  liderami były jednostki przemysłowe, staż przemysłowy w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o., zakończony wdrożeniem technologii oraz ponad 50 prac na zlecenie, ekspertyz, opinii, w tym o innowacyjności.

Mam przyznany jeden patent, jestem autorem 3 monografii naukowych i ponad 180 publikacji w czasopismach i materiałach recenzowanych, w tym w Scopus: 49 publikacji, IH = 10, 281 cytowań; w Web of Science: 41 publikacji, IH = 8, 166 cytowań bez autocytowań. Moje artykuły opublikowano m.in. w takich czasopismach, jak: Separation and Purification Technology (IF 5,107), Chemosphere (IF 5,108), Catalyst (IF 3,444), Journal of Water Process Engineering (IF 3,173).

Mikroskop

W ramach współpracy międzynarodowej:

 • uczestniczyłem w przygotowaniach wspólnych projektów badawczych in. z Delft University of Technology, University of Cagliari, Royal Institute of Technology – KTH, Stockholm (FP7-REGPOT),
 • prowadziłem badania naukowe i publikowałem z pracownikami Politechniki Lwowskiej i Petro Mohyla Black Sea State University Mikolayiv,
 • zorganizowałem wspólne konferencje z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Technicznym w Koszycach,
      zrecenzowałem kilkadziesiąt manuskryptów do czasopism, m in. Science of the Total Environment ( IF 4,610), Molecules ( IF 3,098), Ecological Enginering (IF 3,023),
 • byłem recenzentem w programie stypendialnym rządu Walii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Sêr Cymru II Fellowship.

Jestem członkiem kilku organizacji:

 • Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (3 kadencje). W kadencji 2020-2023 pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu.
 • Polskiego Komitetu Wielkich Zapór, powołanego przez Ministra Środowiska.
 • Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego.
 • Organizacji branżowych: Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskie Towarzystwo Limnologiczne.
 • Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP.

Pełniłem również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture i jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma Technologia Wody.

Wypromowałem 134 magistrów i inżynierów. Przez 13 lat byłem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. Ta współpraca zaowocowała wspólnymi obozami naukowymi i licznymi publikacjami ze studentami, a także stworzeniem Biuletynu SKNIŚ, który wydawany jest do dzisiaj. Bardzo lubiłem bliską współpracę ze studentami w ramach koła naukowego, dzięki której mogłem zaszczepić w nich zamiłowanie do pracy na Uczelni. Mam na tym polu sukcesy, gdyż kilku członków wspomnianego koła jest obecnie pracownikami PRz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję